GDPR

GDPR


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

I. Obsah a účel dokumentu

1. Vtomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.apartreality.cz, našimi klienty a zájemci o naše služby a produkty, osobních údajů poskytnutých od dodavatelů a obchodních partnerů.

2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) svašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

 

3. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto již nyní postupujeme při zpracování osobních údajů nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání sosobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupí vúčinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

 

4. Jen pro úplnost uvádíme, že předpokládáme, že veškeré údaje, které nám sami poskytnete, jsou údaji pravdivými a aktuálními a že vpřípadě, kdy dojde vtomto směru ke změně, budete nás o ní bez zbytečného prodlení informovat, abychom i my mohli zjednat nápravu.

 

 

II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat

 

Apartreality s.r.o., IČ: 05820693, se sídlem Na Folimance 2122/13. Praha 2. 120 00 (dále jen „Správce") jsme zapsaní vobchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp.zn. C271404

kontaktní e-mail: apartreality@seznam.cz, kontaktní telefon: +420777146822, naše webové stránky: www.apartreality.cz

 

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

 

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. Vkonkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého zformulářů na webových stránkách, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a vsouvislosti srealizací smluv (tj. zejména vsouvislosti se zprostředkováním nákupu nebo prodeje nebo pronájmu či podnájmu nemovitých věcí), při osobním kontaktu (včetně údajů předených při prohlídkách nemovitostí), telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy vaplikacích typu skype, FB messenger).

 

Zpracováváme i údaje, které sami zveřejníte na internetu a zejména na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram,). Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje kdanému účelu zpracováváme jen svaším souhlasem.

 

Osobní údaje, které zpracováváme:

Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, věk, rodné číslo, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail, vzdělání, IP adresu, cookies, informace o objednaných službách, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli, váš rodinný stav, pohlaví, fotografie, na které jste zobrazeni, videozáznamy, na kterých jste zaznamenáni, údaje o nemovitých věcech, jejichž prodej/pronájem vám zprostředkováváme (ve spojení sdalšími údaji), údaj o velikosti obce, kde žijete.

IV. Kjakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás ktomu opravňuje?

 

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abychom svámi mohli uzavřít smlouvu a dodat vám vámi objednané služby a vést i stím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: vyplněním některého zformulářů na webových stránkách, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a vsouvislosti srealizací smluv (tj. zejména vsouvislosti se zprostředkováním nákupu nebo prodeje nebo pronájmu či podnájmu nemovitých věcí), při osobním kontaktu (včetně údajů předených při prohlídkách nemovitostí), telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy vaplikacích typu skype, FB messenger).

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností může být například příprava kupní smlouvy na zprostředkovávanou nemovitost. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou vklasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít např. i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky.

Ktomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete vnásledujících částech tohoto dokumentu.

 

B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností zúčetních, daňových a dalších právních předpisů

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím zplatných právních předpisů, zejména voblasti účetnictví a daňového práva a povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřením proti legalizaci výnosů ztrestné činnosti a financování terorismu („AML zákon"), zpracováváme tyto údaje:

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

 

C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

- Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména zuzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud kuzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem kpromlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned vokamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.

- Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich klientů: zejména jméno, příjmení, adresu, e-mail. Ostatní osobní údaje se písemným souhlasem klienta.

 

D. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

Pokud nám udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje kzasílání nabídky našich realitních služeb. Váš souhlas budeme ktomuto zpracování potřebovat vpřípadě, že nejste našim klientem. Před tím, než nám váš souhlas udělíte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů a kjakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože ktakovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

 

 

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou vpozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, advokátní kancelář(e), poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací. Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností voblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly vbezpečí. Aktuální seznam zpracovatelů najdete zde: www.apartreality.cz

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména vpřípadě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

 

VI. Informace o dalších vašich právech voblasti ochrany osobních údajů

A. Právo na přístup kosobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup ktěmto údajům a informacím o jejich zpracování.

B. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut")

Vpřípadech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené včl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

 

D. Právo na omezení zpracování

Vpřípadech stanovených včl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

 

E. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených včl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

 

F. Právo vznést námitku

Vpřípadech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

 

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází kporušování vašich práv voblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost kÚřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

 

 

Vpřípadě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu apartreality@seznam.cz

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.apartreality.cz/ochrana-osobnich-udaju. Toto znění je účinné od 25.05.2018